Škola Výmolova

Tlumočníci

Kdo jsou tlumočníci českého znakového jazyka? 

 

Mezi stálé zaměstnance naší školy patří i tlumočníci českého znakového jazyka. 

Ti fungují především na střední škole, kde tlumočí ve výuce, dále během školních akcí, exkurzí, přednášek, schůzek a porad, individuálních konzultací studentů s učiteli atd. 

Na základní škole, ani v mateřské škole nejsou tlumočníci ve výuce přítomni, neboť se předpokládá, že slyšící pedagogové a jejich neslyšící asistenti komunikují v českém znakovém jazyce na odpovídající úrovni. Tlumočeny jsou veškeré provozní porady a konzultace, které probíhají v rámci základní i mateřské školy, a v případě potřeby i individuální jednání pracovníků školy.

Všichni zaměstnanci školy tedy mají rovný přístup k informacím. 

Jak to vypadá konkrétně u nás na střední škole?

Střední škola, kterou navštěvují žáci neslyšící, preferující v komunikaci český znakový jazyk i žáci nedoslýchaví, kteří komunikují v českém jazyce, zajišťuje výuku v obou jazycích – v českém jazyce i v českém znakovém jazyce. 

Ve vyučovacích hodinách, kdy vyučuje neslyšící pedagog v českém znakovém jazyce, je výklad tlumočen do českého jazyka. Výuka slyšících učitelů, která je vedena v mluvené češtině, je tlumočena do českého znakového jazyka.  

Všichni studenti naší školy tedy mají rovný přístup k informacím a stejné možnosti vzdělávání.

Tlumočníci z pohledu učitelů

  • „Díky přítomnosti tlumočníka se mohu soustředit jen na svůj výklad a nemusím řešit komunikační překážky vyplývající z toho, že hovořím ke studentům, kteří komunikují jiným jazykem, než já.“
  • „S tlumočníkem se cítím v pohodě, vím, že předá všechny informace, které studentům sděluji, a zároveň se díky němu dozvím vše, co říkají studenti směrem ke mně.“
  • „Bez tlumočníka bych si svou výuku nedovedla představit. Chodím sice do kurzu znakového jazyka, ale jsem teprve začátečník – rozhodně bych nezvládla vést výuku ve znakovém jazyce.“
  • „To, že je v mých hodinách přítomen tlumočník, mi jako neslyšícímu učiteli zaručuje, že mi budou rozumět i nedoslýchaví studenti, kteří ještě úplně neovládají znakový jazyk.“
  • „Tlumočníci mají důležitou roli také na poradách školy, kdy díky nim spolu mohou bez problémů komunikovat všichni pedagogové, kteří na naší škole působí – ať už slyšící, nedoslýchaví nebo neslyšící.“ 

Tlumočníci z pohledu studentů

  • „Jsem rád, že máme u nás ve škole tlumočníky. Bez nich bych musel celou hodinu odezírat a domýšlet si, co chce učitel říct. To by pro mě bylo hrozně náročné. Takhle dostávám informace přímo ve znakovém jazyce a mohu tak učiteli lépe rozumět.“
  • „Na základní škole jsme tlumočníky neměli, učitelé jen mluvili, někomu z nich nebylo vůbec rozumět, protože třeba špatně artikuloval nebo mluvil čelem k tabuli a vůbec se na nás nedíval. S tlumočníky je to lepší.“
  • „Líbí se mi, že tlumočník počká, než si něco zapíšu, a pak teprve tlumočí, co učitel říká. To by slyšící učitel neudělal. Ti jenom mluví a mluví a nám pak unikají informace...“
  • „Neumím ještě dobře znakový jazyk, proto jsem ráda, když je ve výuce neslyšícího učitele přítomen taky tlumočník a vše mi nahlas a zřetelně tlumočí do češtiny. Pak se cítím v pohodě.“ 

Tlumočnická služba na naší škole

Na naší škole pracuje tlumočnický tým složený z různého počtu tlumočníků (většinou okolo pěti). Tlumočníci mají stejně jako učitelé svůj stabilní rozvrh. Pokud některý z nich nemůže tlumočit, průběžně se zastupují – stejně jako učitelé za sebe suplují ve výuce. V hodinách, na mimořádných přednáškách, exkurzích a jiných akcích školy jsou tlumočníci přítomni automaticky (za jejich zajištění odpovídá vedení školy), pro individuální konzultace s učiteli si je studenti zajišťují sami.

Tlumočníci se na veškeré tlumočení v rámci školy předem připravují na základě materiálů obdržených od pedagogů, studentů nebo jiných zodpovědných osob. Zajišťování a předávání materiálů pro tlumočníky mají pedagogové přímo v náplni práce. Pokud se tlumočník na výuku z nějakého důvodu nemůže připravit (např. proto, že neobdržel dostatečně včas nebo vůbec potřebné materiály pro přípravu), má právo o tom uvědomit pedagoga a domluvit se s ním na řešení dané situace.

Tlumočníci na naší škole se řídí platnými Zásadami spolupráce pedagoga a tlumočníka, Zásadami v tlumočnické praxi a dodržují Etický kodex tlumočníka znakového jazyka (viz Etický kodex tlumočníků Komory, www.cktzj.com).

AKTUALITY

Nový školní rok začíná v pondělí 4. září 2023.
28/06/2023
Výsledky přijímacího řízení do MŠ
11/05/2023
více
Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku ZŠ
18/04/2023
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE