Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169

Whistleblowing

4.září 2023  |   Mgr. David Jorda  |  

Whistleblowing, ochrana oznamovatelů

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb.

Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu. 

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169

 • 1) V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17. 12. 2021, a v souladu
  se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavádí organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5 jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU následující způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.
 • 2) Škola jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.
 • 3) Každá osoba - oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (Směrnice EU) dozví o porušování práv Unie, (které má znaky trestného činu nebo znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 tisíc Kč) může podat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít.

Podání může být:

 1. a) písemně elektronicky na e-mailové adrese: oznameni@vymolova.cz
 2. b) v listinné podobě na adresu Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169 a označením na obálce „Whistleblowing - neotvírat“
 3. c) nebo osobně u příslušné osoby (nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal) 
 4. d) telefonicky

  a to buď

 1. škole            nebo                    2.  ministerstvu spravedlnosti       
 • 4) Oznámení podávané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému organizace musí obsahovat minimálně tyto údaje:
 • Jméno, příjmení a datum narození oznamovatele (případně jiné údaje umožňující identifikaci);
 • Určitý a srozumitelný popis jednání, které je předmětem oznámení, z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit;
 • Důkazy prokazující jednání popsané v oznámení.
 • 5) Oznamovatel bude poučen o právech a povinnostech, které pro něj vyplývají ze zákona, o poučení bude vyhotoven záznam. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Nelze oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Pokud oznamovatel podá vědomě nepravdivé oznámení, dopustí se přestupku, za který lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
 • 6) O ústním oznámení se pořídí jeho záznam, pokud s tím oznamovatel souhlasí.
 • 7) S podanými oznámeními se může seznamovat pouze dále uvedená příslušná osoba, která nesmí poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Příslušná osoba posoudí důvodnost podaného oznámení a vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení podle § 12 odst. 2 a o výsledcích posouzení důvodnosti oznámení podle § 12 odst. 3 a o přijetí vhodných opatření
  k nápravě nebo předejití protiprávního stavu v návaznosti na podané oznámení. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo neshledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba škole navrhne opatření
  k nápravě protiprávního stavu. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.
 • 8) Oznámení může prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému oznámit výhradně osoba, které pro organizaci vykonává práci nebo obdobnou činnost podle uvedeného zákona.
 • 9) Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí. Oznamovateli podle zákona č. 171/2023 Sb., náleží ochrana před odvetnými opatřeními. Ministerstvo spravedlnosti na svých internetových stránkách uvede informace, jak může oznamovatel postupovat v případě odvetných opatření.
 • 10) Pro oznámení lze využít přiložený formulář, nebo způsob oznámení lze dohodnout s příslušnou osobou. 

 

 Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:

 Způsob předání oznámení

 

Příslušná osoba:

E-mail (písemné podání):

Telefonické spojení (ústní podání): 

Mgr. Ladislav Doležel

oznameni@vymolova.cz

+ 420 739 571 512

Osobně:

Po telefonické domluvě s příslušnou osobou, nejpozdě-ji do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádá. 

Listovní zásilkou (písemně) na adresu sídla organizace:

(obálku nutno označit „WHISTLEBLOWING -NEOTEVÍRAT“)

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola

pro sluchově postižené

Výmolova 169

150 00 Praha 5

 

Povinný subjekt v souladu s § 9 zákona o ochraně oznamovatelů vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost. Dále nebudou přijímána anonymní oznámení.

Oznamovatelem je ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019
o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do některé z oblastí vymezených zákonem o ochraně oznamovatelů.

 

VNĚJŠÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM Ministerstva spravedlnosti ČR

Oznámení lze podat také při využití tzv. vnějšího oznamovacího systému, který spravuje Ministerstvo spravedlnosti ČR. Vnější oznamovací systém je přístupný zde: https://oznamovatel.justice.cz/

Po kliknutí na položku „oznamovatel“ se objeví dvě volby určené veřejnosti, a to „chci podat oznámení“
a „informace pro oznamovatele“.    

UVEŘEJNĚNÍ OZNÁMENÍ

Oznamovatel může učinit oznámení také jeho uveřejněním, a to výhradně v případě, kdy:

 1. podal oznámení prostřednictvím vnitřního nebo vnějšího oznamovacího systému ministerstva a nebyla přijata vhodná opatření, případně nebyla posouzena důvodnost oznámení;
 2. má oprávněný důvod se domnívat, že protiprávní jednání uvedené v oznámení může vést
  k bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení vnitřního pořádku nebo bezpečnosti, života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo ke vzniku nenapravitelné újmy;
 3. má oprávněný důvod se domnívat, že v případě podání oznámení ministerstvu existuje vzhledem
  k okolnostem případu zvýšené riziko, že budou on nebo jiná osoba vyjmenovaná v zákoně vystaveni odvetným opatřením.

Vloženo: 4. 9. 2023

Krátké zprávy
Zveřejněno: 10.5.2024
Výsledky zápisu do logopedické třídy MŠ zedne 3. 5. 2024
Výsledky MŠ 2024.pdf
Velikost: 203kb
Zveřejněno: 25.4.2024
Výsledky přijímacího řízení do 1. třídy ZŠ

Dne 25. 4. 2024 proběhlo losování pořadí přijatých/nepřijatých uchazečů do 1. třídy ZŠ. 

Do spisu je možné nahlížet do 29. 4. 2024 po předchozí domluvě v ředitelně školy. 

Zapis ZŠ 2024.pdf
Velikost: 65kb
Zveřejněno: 3.3.2024
AKCE ULICENTRA
AKCE ULICENTRA.pdf
Velikost: 508kb
Zveřejněno: 3.3.2024
Velikonoční trhy na škole

chystá Ulitcentrum na úterý 19. 3. a MŠ a ZŠ na čtvrtek 21.3. 2024

Zveřejněno: 25.1.2024
Zápis do MŠ

proběhne 3. května 2024 od 9:00 do 14:00 hodin

Zveřejněno: 25.1.2024
Zápis do 1. třídy ZŠ logopedické

bude 19. dubna 2024 od 9:00 do 14:00 hodin

Zveřejněno: 25.1.2024
Dny otevřených dveří MŠ A ZŠ

bude 13. března 2024 od 8:00 do 14:00 hodin

Zveřejněno: 12.1.2024
Ústecký DenT - SŠ

proběhne ve dnech 16. a 17. 1. 2024

Zveřejněno: 6.12.2023
VÁNOČNÍ TRHY NA NAŠÍ ŠKOLE

Jednotlivé třídy budou prodávat své připravené vánoční výrobky a občerstvení.

MŠ a ZŠ ve dnech 27.11. až 15.12. 2023.

SŠ pak v týdnu od 18. do 22.12. 2023.

Rozpis jednotlivých tříd je na nástěnce školy.

Zveřejněno: 12.10.2023
31. 10. 2023 PROJEKTOVÝ DEN "KOUZLA A ČÁRY" PRO SŠ, ZŠ I MŠ

Tento den proběhne ve škole zábavně naučný program, do kterého se aktivně zapojí žáci školy. Konkrétní program bude vyvěšen ve škole.

Kalendář akcí

Dnes je 14. června 2024
a svátek má Roland.

Sponzoři

ČSOB
Cushman
Hlavní město Praha
Interdent

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169
Adresa:Výmolova 169/2, Praha 5 - Radlice, 150 00
IČ:48134058
Ředitel školy:Mgr. Věra Pavličková
E-mail:skola@vymolova.cz
Web:https://www.vymolova.cz
ISDS:8jtyftk
Hlavní město PrahaZřizovatel školy a poskytovatel grantů na mimoškolní aktivity

Telefonní kontakty

Škola:(+420) 251 555 356
Ústředna:(+420) 251 554 763
 (+420) 739 571 517
možno i SMS

E-mailové kontakty

E-mail:skola@vymolova.cz
Starší e-mail:skola.vymolova@seznam.cz

Povinně zveřejňované informace
Whistleblowing

Mapa

Mapa

Tento web zpracovává pouze nezbytné (technické a relační) cookies, jejichž zpracování nepodléhá souhlasu.